ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden maken een wezenlijk deel uit van alle overeenkomsten en samenwerkingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij gelden voor alle behandelingen, aanbieding,opleidingen en aankopen. Onze algemene voorwaarden zullen ten alle tijden voor gaan op de algemene voorwaarden van de tegenpartij.

Artikel 1 : Overeenkomst –

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het boeken van een afspraak of opleiding via de link op de website en de betaling van het vereiste voorschot van 50%, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

1.2 De overeenkomst kan slechts tot 24u voor de afgesproken datum gewijzigd of geannuleerd worden;

1.3 Bij gebreke aan een tijdige annulering heeft Lima Kas Group het recht het voorschot in te houden als schadevergoeding;

1.4 Wanneer een wijziging niet tijdig verzocht wordt, heeft Lima Kas Group het recht bijkomende kosten aan te rekenen of de wijziging te weigeren;

1.5 Wanneer u recht heeft op de terugbetaling van uw voorschot, zal een administratieve kost van 10,00 EUR worden ingehouden.

1.6 Lima Kas Group mag de overeenkomst beëindigd beschouwen wanneer de klant meer dan 30 minuten later dan de afgesproken behandelingstijd aankomt. Lima Kas Group heeft het recht om het voorschot in te houden als schadevergoeding.

1.7 Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

- de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;

- de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;

- de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;

- de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;

- eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);

- de kosten van de behandeling;

- de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

- Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 : behandelingen en behandelingsvoorwaarden –

2.1 Lima Kas Group voert alle behandelingen uit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap;

2.2 Lima Kas Group neemt slechts een inspanningsverbintenis op zich;

2.3 De behandelingen kunnen uitgevoerd worden door een leerling of medewerker;

2.4 De behandelingen worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd overeenkomstig de instructies/wensen van de klant.

De klant heeft kennis van haar/zijn plicht om haar/zijn instructies/wensen duidelijk te verwoorden. Lima Kas Group heeft het recht een behandeling te weigeren wanneer het

gewenste resultaat niet haalbaar is;

2.5 De klant zal steeds alle allergieën en medische aandoeningen

die de behandeling kunnen beïnvloeden meedelen. Lima Kas

Group kan een behandeling weigeren wanneer de allergie of

medische aandoening in combinatie met de behandeling een

gevaar vormt voor de gezondheid van de klant of het resultaat

van de behandeling;

2.6 De klant erkent op de hoogte te zijn van de nazorg

verplichtingen.

Artikel 3 : opleidingen

3.1 Lima Kas Group biedt schoonheidsopleidingen aan zoals

bepaalt op haar website;

3.2 De opleidingen worden gegeven overeenkomstig de

professionele kennis van Lima Kas Group;

Artikel 4 : prijzen en betalingsvoorwaarden –

4.1 De prijzen (incl. btw) zijn per behandeling bepaald op de

website;

4.2 Een voorschot van 50% dient bij boeking voldaan te worden;

4.3 Het overige bedrag dient ter plaatse na de behandeling betaald

te worden;

4.4 Wanneer Lima Kas Group een factuur uitstelt, zal de factuur te

betalen zijn binnen een termijn van 15 dagen. Bij gebreke aan

een tijdige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en

zonder ingebrekestelling een verhoging ter waarde van 10%,

met een minimum van 50 EUR, en een verwijlinterest ter

waarde van 8,5% verschuldigd zijn. Elke overige niet-vervallen

factuur zal onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.

4.5 Wanneer de factuur betrekking heeft op een opleiding bestaat

de mogelijkheid om deelbetalingen (max. 3 termijnen) te

verzoeken, mits een voorschot van 60% betaald werd. De

leerling kan afbetalingstermijnen aanvragen per mail.

Artikel 5 : aansprakelijkheid

5.1 Lima Kas Group zal enkel aansprakelijk zijn voor fouten die

het gevolg zijn van haar kwaadwillig opzet of grove fout.

5.2 Lima Kas Group is hoe dan ook niet aansprakelijk voor:

- Afwijkende resultaten van een behandeling die het

gevolg zijn van het niet volgen van de meegedeelde

nazorg plichten;

- Afwijkende resultaten van een behandeling die het

gevolg zijn van onduidelijke, onjuiste of onvolledige

instructies door de klant;

- Afwijkende resultaten van een behandeling die het

gevolg zijn van niet-meegedeelde allergieën of medische

aandoening;

- Afwijkende resultaten van een behandeling die een

normaal te verwachten afwijking vormt;

5.3 Hoe dan ook zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn

tot de directe schade, met als maximum het bedrag

gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering en bij gebreke

aan een verzekeringsuitkering tot het bedrag van de

uitgevoerde behandeling;

5.4 Lima Kas Group is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of

beschadigingen van persoonlijke eigendomen van de klant in

haar salon.

Artikel 6 : overmacht

6.1 In het geval van overmacht kan Lima Kas Group de

behandeling verplaatsen naar een datum in de toekomst of

annuleren;

6.2 Lima Kas Group zal ingeval van overmacht ontheven zijn van

alle aansprakelijkheden zonder gehouden te zijn tot enige

schadeloosstelling;

6.3 Als overmacht wordt beschouwd, zonder ertoe beperkt te zijn:

allergische reacties of medische aandoeningen, brand,

overstroming, pandemie, moeilijkheden bij de bevoorrading

van producten en energie, beperkingen opgelegd door de

overheid en elke andere omstandigheid die zich voordoet

buiten de wil van de Lima Kas Group.

Artikel 7 : Persoonsgegevens en privacy

7.1 De klant geeft de toestemming aan Lima Kas Group om de aan

haar meegedeelde persoonsgegevens op te nemen in haar

informatieverwerkingssysteem en klantenbestand;

7.2 Lima Kas Group erkent haar plicht tot geheimhouding van alle

vertrouwelijke informatie verkregen van de klant, tenzij zij

hiertoe wettelijk of gerechtelijk verplicht wordt.

Artikel 8 : nietigheid

8.1 Wanneer een bepaling in deze overeenkomst door de

toepassing van een wet, verordening, een gerechtelijke of

administratieve beslissing nietig wordt verklaard, zullen de

overige bepalingen hun volle effect behouden.

Artikel 9 : geschillen en bevoegdheid

9.1 Iedere klacht dient binnen een termijn van 10 dagen na de

behandeling aangetekend schriftelijk ter kennis gebracht te

worden aan Lima Kas Group. Lima Kas Group zal na deze

termijn ontheven zijn van elke aansprakelijkheid.

9.2 In het geval de klacht gegrond is, kan de behandeling kosteloos

opnieuw uitgevoerd worden.

9.3 Alle geschillen worden beslecht conform het Belgisch recht en

worden gebracht voor de materieel bevoegde rechtbank van het

arrondissement Antwerpen bevoegd voor de plaats van

vestiging van de maatschappelijke zetel van Lima Kas Group,

alwaar de overeenkomst werd uitgevoerd.